Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

(ďalej len „Podmienky“) spoločnosti Mind&Body s.r.o., Snežienková 13, 83201 Bratislava, IČO 46 329 072 pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a doplnkových poradenských a konzultačných služieb psychosomatickej a integratívnej zdravotnej starostlivosti

Verzia: MB102019

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť Mind&Body s.r.o., Snežienková 13, 83201 Bratislava, IČO 46 329 072, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 75523/B (ďalej len Mind&Body) je právnická osoba riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorá pre svojich Klientov poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu odbornosti všeobecného lekárstva pre dospelých, poradenstvo zdravého životného štýlu a doplnkové poradenské a zdravotné služby.

2. Na účely týchto Podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

 1. Mind&Body je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v rozsahu všeobecného lekárstva pre dospelých (ďalej len „zdravotná starostlivosť“) podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zák. č. 576/2004 Z. z.“ –) a doplnkových zdravotných a poradenských služieb (ďalej „doplnkové služby“).
 2. Zdravotná starostlivosť a doplnkové služby sú poskytované najmä v priestoroch Mind&Body zdravotného centra na adrese Zvolenská 36, 82109 Bratislava (ďalej Mind&Body centrum), výnimočne v iných priestoroch, ak to vyžaduje situácia alebo zdravotný stav klienta, alebo po vzájomnej dohode s klientom aj v iných situáciách. Doplnkové a poradenské služby, na ktoré sa nevzťahuje zák. č. 576/2004 Z. z., sa môžu poskytovať aj v iných na to vhodných priestoroch po dohode s klientom. Poradenské služby sa poskytujú aj vo forme konzultácie na diaľku, a to prostredníctvom e-mailovej či telefonickej konzultácie alebo iného vhodného komunikačného prostriedku.
 3. Mind&Body je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa povolenia vydaného orgánom príslušným podľa zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 578/2004 Z. z.“).
 4. Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu; Klientovi je zabezpečovaná Zdravotná starostlivosť na základe jeho žiadosti, ale iba vo vecnom rozsahu vymedzenom povoleniami na poskytovanie zdravotnej starostlivosti , ktoré boli poskytovateľovi vydané príslušnými zodpovednými inštitúciami.
 5. Klient je osoba, ktorá využíva služby Mind&Body. Zmluvný klient je osoba, ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (Ďalej len Dohoda) a súčasne má zakúpený platný Program. Interným Klientom sa môže stať každá osoba vo veku nad 18 rokov s platným zdravotným poistením slovenskej alebo zahraničnej zdravotnej poisťovne, ktoré pokrýva služby akútnej, dlhodobej aj preventívnej zdravotnej starostlivosti. Podpísanie Dohody s Mind&Body je možné len v prípade, že uplynulo aspoň 6 mesiacov od podpisu Dohody Klienta s iným poskytovateľom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých alebo v inej situácii špecifikovanej zákonom. Nezmluvný klient je osoba, ktorá využíva samostatné doplnkové služby alebo zdravotné služby nehradené zdravotnými poisťovňami a súčasne nespĺňa podmienky vymedzujúce Interného klienta.   
 6. Služby Mind&Body sú súhrnom všetkých služieb ponúkaných klientom Mind&Body. Služby Mind&Body sú podľa ich charakteru rozdelené na Zdravotné služby, Zdravotné služby na priamu úhradu, Doplnkové služby, Internetové služby a Iné služby.
 7. Služby zdravotnej starostlivosti (Ďalej Zdravotné služby) sú jednotlivé vyšetrenia, ošetrenia, prehliadky a ďalšie výkony zdravotnej starostlivosti podľa bodu d), na ktoré sa vzťahuje úhrada zdravotnými poisťovňami podľa platných zákonov. V prípadoch, že o poskytnutie Zdravotnej služby požiada klient bez indikácie lekára, alebo ak Zdravotná služba nespĺňa podmienky úhrady zdravotnou poisťovňou či Klient nemá zdravotné poistenie platné pre tento typ vyšetrenia v Slovenskej Republike, je Mind&Body oprávnená poskytnúť Zdravotnú službu aj za priamu úhradu podľa platného cenníka (ďalej Zdravotná služba na priamu úhradu).
 8. Doplnkové služby sú súborom najmä poradenských a konzultačných činností a služieb zameraných na zdravý životný štýl, na optimálne stravovacie a pohybové návyky, na manažment stresu a na všeobecnú podporu telesného a duševného zdravia. Základným princípom poradenských a konzultačných činností je integratívny a psychosomatický pohľad na zdravie a na prevenciu a liečbu chorôb.  Tieto služby nie sú uhrádzané zdravotným poistením a Mind&Body za ne účtuje sadzbu podľa aktuálneho cenníka. Doplnkové služby sú poskytované formou samostatných služieb, Programov alebo Balíkov služieb, ktorých presná náplň a špecifikácia je dostupná na webovej stránke www.mindandbody.sk a na recepcii Mind&Body centra.
 9. Internetové služby sú súborom služieb, určených najmä pre Interných klientov, ktoré sú poskytované prostredníctvom stránky www.mindandbody.sk. Patrí sem najmä využívanie služieb online rezervačného systému na tejto stránke, dostupnosť poradenských informácií týkajúcich sa integratívneho pohľadu na prevenciu a liečbu ochorení, zasielanie mailových informácií týkajúcich sa platnosti zakúpeného programu a objednaných vyšetrení a manažment objednávok a rezervovaných termínov. Podmienkou využívania Internetových služieb je vytvorenie osobného konta klienta na stránke www.mindandbody.sk s platnými osobnými a kontaktnými údajmi a .
 10. Iná služba je akákoľvek služba, ktorá svojou špecifikáciou nespĺňa kritériá pre Zdravotnú službu, Zdravotnú službu na priamu úhradu, Doplnkovú službu alebo Internetovú službu, a ktorá je poskytovaná Mind&Body na základe živnostenského oprávnenia.
 11. Pojmom Interné služby sú v online rezervačnom systéme na stránke www.mindandbody.sk označované všetky služby poskytované Mind&Body zmluvným aj nezmluvným klientom, ktoré sú týmto označením odlíšené od Externých služieb, ponúkaných inými poskytovateľmi prostredníctvom stránky www.mindandbody.sk a realizovaných v Mind&Body centre.
 12. Program je presne vymedzený súbor Doplnkových služieb, ktorých využitie je viazané na dobu jedného kalendárneho roka, a na ktorý sa viaže paušálna úhrada. Ponuka a presná špecifikácia rozsahu aktuálnych Programov je dostupná na stránke www.mindandbody.sk. Zakúpenie Programu je viazané na podpis Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služby Programu sa poskytujú len Zmluvnému klientovi.
 13. Balík služieb je presne vymedzený súbor Doplnkových služieb, ktorý môže a nemusí byť viazaný na presne stanovené obdobie. Zakúpenie Balíka nie je viazané na podpis Dohody, ale jeho využívanie v prípade zakúpenia Nezmluvným klientom je podmienené predchádzajúcim súhlasom Zodpovednej osoby Mind&Body.
 14. Zodpovedná osoba Mind&Body je osoba poverená spoločnosťou Mind&Body na vykonávanie špecifických úkonov, alebo osoba konateľa Mind&Body.
 15. Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti je právny vzťah medzi Interným Klientom a poskytovateľom, ktorý medzi nimi vzniká na základe ustanovení § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. (Právny vzťah na doplnkové služby – Obchodný zákonník???)

3. Účelom týchto Podmienok je podrobnejšia úprava práv a povinností medzi Mind&Body a Klientom v rámci vzťahu založeného medzi nimi Zmluvou.

II. Vykonávanie činností Mind&Body

1. Mind&Body vykonáva pre Zmluvnému Klienta činnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a Doplnkových služieb, a to:

a) poskytuje Zdravotnú starostlivosť hradenú zdravotnou poisťovňou Klienta

b) zabezpečuje služby recepcie v rozsahu otváracích hodín uvedených na stránke mindandbody.sk a možnosť objednania sa na každý termín návštevy prednostne prostredníctvom online rezervačného systému alebo telefonicky na stránke www.mindandbody.sk , a to v rozsahu a časovej dostupnosti zodpovedajúcej  závažnosti a rozsiahlosti riešeného zdravotného stavu.

c) poskytuje Zmluvnému Klientovi telefonické a mailové konzultácie zdravotného stavu a laboratórnych výsledkov v stanovenom čase v rámci ordinačných hodín lekára a tiež možnosť konzultácie akútneho zdravotného stavu mimo ordinačných hodín v rámci nadštandardnej služby hradenej Klientom sumou ročného paušálu (služba Lekár na Drôte).

d) Odporúča Zmluvnému Klientovi následné odborné lekárske vyšetrenia mimo Mind&Body centra, ak ide o vyšetrenia, ktoré sú mimo kompetencie a možnosti lekára Mind&Body.

e) Poskytuje Zmluvnému Klientovi prístrojové vyšetrenia a laboratórne testy v rozsahu oprávnenia špecializácie Lekára a možností a prístrojového vybavenia centra.

f) Poskytuje Zmluvnému Klientovi Doplnkové služby v zmysle komplexných nadštandardných prehliadok, konzultácií, poradenstva a internetových služieb, a to v rozsahu stanovenom zvoleným a uhradeným Programom.

2. Mind&Body vykonáva činnosti, Doplnkové služby a Zdravotné služby na priamu úhradu aj pre Nezmluvného klienta, a to:

a) Poskytuje lekárske vyšetrenia a vystavenie potvrdení spôsobilosti na prácu v rozsahu kompetencií všeobecného lekára pre dospelých. Tieto vyšetrenia a potvrdenia sú poskytované za priamu úhradu podľa platného cenníka alebo podľa cenu zmluvne dohodnutej so zamestnávateľom.

b) Poskytuje iné lekárske vyšetrenia a potvrdenia zdravotnej spôsobilosti, ktoré nie sú viazané na vykonanie lekárom, s ktorým má externý klient uzatvorenú Dohodu.

c) Poskytuje Doplnkové služby a Balíky služieb, ktoré sú špecifikované ako vhodné aj pre Externého klienta.

d) Mind&Body si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby Nezmluvnému klientovi v prípade, ak by jej poskytnutie z časových dôvodov významne obmedzilo dostupnosť služieb pre Zmluvných klientov, alebo v prípade závažnej komunikačnej či osobnej bariéry medzi Nezmluvným klientom a lekárom či inou Zodpovednou osobou Mind&Body.

3. Mind&Body sa zaväzuje postupovať pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti a Doplnkových služieb s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Klienta.

4. Mind&Body je oprávnená aj bez osobitného súhlasu Klienta splniť záväzky zo zmluvy aj prostredníctvom tretej osoby, aj v takom prípade však zodpovedá Klientovi, akoby plnila záväzky osobne.

5. Klient je povinný odovzdať Mind&Body bez odkladu veci a informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti a Doplnkových služieb dohodnutých Zmluvou, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať Mind&Body. Mind&Body nepreberá zodpovednosť za následky spôsobené oneskoreným doručením alebo nedoručením takýchto vecí a informácií, vrátane aktuálnych osobných a kontaktných údajov klienta a informácie o zmene zdravotnej poisťovne. V prípade, že Mind&Body vznikne hmotná škoda následkom zanedbania tejto povinnosti, klient sa zaväzuje uhradiť túto škodu vo vzniknutej výške.

III. Odplata

1. Mind&Body vykonáva činnosti Zdravotnej starostlivosti a Doplnkových služieb kombinovanou formou úhrady. Činnosti Zdravotnej starostlivosti spĺňajúce kritériá úhrady zo všeobecného zdravotného poistenia (Zdravotné služby) u Interného klienta sú uhrádzané zo zdravotného poistenia prostredníctvom zdravotnej poisťovne, s ktorou má klient uzatvorenú zmluvu. Doplnkové služby a služby, na ktoré sa táto úhrada nevzťahuje, vykonáva Mind&Body za odplatu.

2. Výška odplaty za Doplnkové služby a Zdravotné služby na priamu úhradu je určená platným cenníkom Mind&Body alebo dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepisov.

3. Odplatu za Program alebo Balík služieb je možné realizovať jednorazovou úhradou celej sumy alebo formou splátok v prípade, že celková cena objednávky dosiahne alebo presiahne 200€. Čerpanie služieb Programu alebo Balíka je podmienené úhradou celej sumy alebo prvej splátky. Počet splátok je paušálne stanovený na dve rovnomerne rozložené splátky pri sume objednávky v rozsahu 200 – 300€, na tri rovnomerne rozložené splátky pri sume 301 – 499€ a päť rovnomerne rozložených splátok pri sume 500€ a viac. Iný počet a rozloženie splátok je možný len so súhlasom Zodpovednej osoby Mind&Body.

4. Realizácia úhrady. Odplatu za jednorazové Doplnkové služby, Zdravotné služby na priamu úhradu alebo Iné služby je možné realizovať počas online objednania termínu prostredníctvom platobnej brány,  alebo v hotovosti či kartou pred termínom vyšetrenia alebo ihneď po jeho ukončení.  Úhrada splátok je možná pri osobnej návšteve v hotovosti, prostredníctvom platobného terminálu v Mind&Body centre alebo prevodom na základe vystavených faktúr.

4. Storno poplatky. V prípade, že sa Klient nemôže dostaviť na rezervovaný termín vyšetrenia, je povinný oznámiť Mind&Body jeho zrušenie čo najskôr, ideálne 24 hodín pred jeho zahájením, a to telefonicky alebo mailom na prostredníctvom kontaktov recepcie Mind&Body centra, uvedených na stránke www.mindandbody.sk.   V opačnom prípade je Mind&Body oprávnená účtovať klientovi storno poplatok v nasledovnej výške:

a) ak bol termín zrušený menej ako 24 hod pred jeho zahájením, výška storno poplatku je 50% ceny vyšetrenia, na ktoré bol termín rezervovaný.

b) ak sa klient nedostaví na termín bez oznámenia, výška storno poplatku je 100% ceny vyšetrenia, na ktoré bol termín rezervovaný.

c) ak ide o vyšetrenie, ktoré je zahrnuté v cene Programu, v prípade nedostavenia sa na termín bez ospravedlnenia stráca klient nárok na jeho opätovné absolvovanie.

Účtovanie storno poplatku sa týka len Doplnkových služieb  a Zdravotných služieb na priamu úhradu.

Ak klient preukázateľne doloží pred termínom vyšetrenia potvrdenie o náhlej zdravotnej nespôsobilosti, vzťahujúcej sa na čas dohodnutého termínu, storno poplatok mu nebude účtovaný.

IV. Programy Mind&Body

 1. Špecifikácia Programu Mind&Body. Program Mind&Body (ďalej len Program) je súborom doplnkových a internetových služieb, ktorý rozširuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti hradenej zo zdravotného poistenia u Zmluvného klienta o psychosomatický a integratívny pohľad na zdravie, v spojení s internetovými službami.
 2. Prvé zakúpenie a platnosť Programu.
 1. Prvé zakúpenie Programu novým klientom je podmienené

        aa) súčasným podpísaním Dohody

        ab) voľnou kapacitou vo zvolenom Programe, o ktorej sa klient môže informovať na     stránke www.mindandbody.sk, alebo na recepcii Mind&Body centra

        ac) vytvorením osobného konta na stránke www.mindandbody.sk, ktoré slúži k využívaniu Internetových služieb a evidencii a manažmentu Programu a zakúpených služieb.

 1. Zakúpenie programu je možné prostredníctvom stránky www.mindandbody.sk alebo osobne pri návšteve Mind&Body centra.
 2. Platnosť zvoleného Programu je jeden rok. Klient zakúpením Programu získava prednostný nárok na jeho predĺženie o ďalší rok, ak realizuje úhradu v stanovenej výške najneskôr do 30 dní od ukončenia platnosti predchádzajúceho Programu.
 1. Úhrada Programu. Služby Programu sú uhrádzané formou ročného paušálu vo výške podľa zvoleného Programu, uvedenej v aktuálnom cenníku na stránke www.mindandbody.sk. V prípadoch vymedzených v bode III/3 je možná úhrada programu aj na splátky.

Úhrada Programu je možná týmito spôsobmi:

 1. Prostredníctvom platobnej brány kartou alebo cez internet banking pri zakúpení programu prostredníctom stránky www.mindandbody.sk
 2. V hotovosti alebo kartou na recepcii Mind&Body centra
 3. Prevodom na základe vystavenej faktúry
 1. Vymedzenie a čerpanie služieb Programu.
 1. Presné vymedzenie služieb, ktoré sú náplňou jednotlivých Programov, je uvedené na stránke www.mindandbody.sk a je tiež obsahom samostatného dokumentu.
 2. Čerpanie služieb programu. Klient má nárok na čerpanie služieb Programu počas obdobia jedného roka od dátumu zakúpenia Programu. Nevyčerpané služby nie sú prenosné do ďalšieho ročného obdobia ani na druhú osobu. Klient so zakúpeným Programom Komplet beta alebo Komplet gama, ktorý zo závažných osobných či zdravotných dôvodov trvajúcich aspoň 3 mesiace nemohol objektívne čerpať služby Programu, môže požiadať Mind&Body o možnosť vyčerpať adekvátnu časť služieb Programu aj v období po ukončení ročného obdobia, na ktoré bol Program zakúpený.
 3. Klient je zodpovedný za naplánovanie, objednanie a čerpanie jednotlivých služieb Programu v takom časovom harmonograme a s takým časovým predstihom, aby bol schopný ich s ohľadom na dostupnú kapacitu Mind&Body v období platnosti Programu vyčerpať.
 4. Mind&Body nenesie zodpovednosť za nemožnosť vyčerpania služieb počas platnosti Programu, ak klient nevyvíja aktivitu alebo súčinnosť v plánovaní čerpania služieb podľa aktuálnej kapacity a dostupnosti Mind&Body.
 5. V prípade objektívnej dlhodobej nedostupnosti služby (napríklad z dôvodu dlhodobej neprítomnosti lekára alebo zodpovednej osoby), ktorá znemožní klientovi vyčerpať služby Programu v období jeho platnosti, sa Mind&Body zaväzuje umožniť čerpanie služby aj po dobe ukončenia platnosti Programu, najviac však do ukončenia obdobia zodpovedajúceho dĺžke nedostupnosti danej služby v čase platnosti Programu Klienta.     
 1. Predĺženie Programu na ďalšie obdobie. Zakúpením programu získava klient prednostný nárok na predĺženie zvoleného Programu na ďalšie ročné obdobie. Klient so zakúpeným Programom a zriadeným osobným kontom s platnými kontaktnými údajmi na stránke www.mindandbody.sk bude 2 týždne pred vypršaním platnosti programu upozornený mailovou notifikáciou na končiacu platnosť programu. Ak do posledného dňa platnosti Programu nebude realizovaná úhrada, klientovi bude zaslaná ďalšie mailová notifikácia a vypršaní programu a Klient týmto dňom stráca nárok na využívanie internetových služieb. Ak klient neuhradí ročný poplatok za predĺženie programu do 30 dní od vypršania Programu, stráca nárok na prednostné zakúpenie Programu a tento nárok bude ponúknutý ďalším záujemcom.
 2. Osobné konto. Klient s vytvoreným kontom na stránke www.mindandbody.sk zodpovedá za platnosť osobných a kontaktných údajov vo svojom konte. Mind&Body nezodpovedá za prípadné následky súvisiace s chýbajúcimi alebo nesprávne uvedenými osobnými a kontaktnými údajmi v konte klienta.  Klient, ktorý si nevytvorí alebo zruší osobné konto na stránke www.mindandbody.sk, stráca nárok na využívanie Internetových služieb.
 3. Ukončenie programu. Platnosť Programu môže byť ukončená uplynutím jeho ročnej platnosti alebo predčasne žiadosťou o ukončenie Dohody alebo Programu bez nutnosti udania dôvodu. Vo výnimočných prípadoch je možná dohoda Klienta a Mind&Body o možnosti čerpania služieb Programu aj po vypovedaní Dohody, napríklad v prípade, ak je Klient z pracovnoprávnych dôvodov povinný zmeniť všeobecného lekára na lekára určeného zamestnávateľom.
 4. Pre vylúčenie pochybností Klient potvrdzuje, berie na vedomie a bezvýhradne akceptuje, že Mind&Body je povinná poskytovať Klientovi Doplnkové služby, ktoré sú náplňou uhradeného Programu, iba v prípade, že Klient zaplatil odplatu za stanovené obdobie. Preto ak Klient nezaplatí odplatu riadne a včas v súlade so Zmluvou a týmito Podmienkami, má Mind&Body právo odoprieť poskytovanie Doplnkových služieb a neposkytnúť ich Klientovi až do okamihu zaplatenia odplaty s čím Klient bezvýhradne súhlasí.
 5. Mind&Body sa môže rozhodnúť, že k niektorým Programom poskytne Klientom určité benefity. Také rozhodnutie je vnútornou záležitosťou Mind&Body a Mind&Body nie je povinná také rozhodnutie urobiť. Ak je v súvislosti s Programom Klientovi poskytovaný aj benefit, pre využitie takého benefitu sú rozhodujúce podmienky v čase uplatnenia benefitu Klientom. To znamená, že ak Klient uplatní benefit súčasne s uzavretím Zmluvy platia podmienky benefitu v čase uzavretia Zmluvy. Ak však uplatní benefit neskôr po uzavretí Zmluvy, pre uplatnenie benefitu platia podmienky v čase jeho uplatnenia. Ak benefit spočíva napríklad v poskytnutí zľavy za produkty alebo služby, a cena produktu alebo služby sa v čase po uzavretí Zmluvy zmení, Klient bude mať nárok na zľavu z ceny, ktorá bude platná v čase uplatnenia benefitu.

V. Ďalšie ustanovenia

 1. Zmluva je spotrebiteľskou zmluvou podľa ustanovení § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak bola Zmluva uzavretá výlučne prostriedkami elektronickej diaľkovej komunikácie, riadi sa ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Ktorákoľvek strana je oprávnená od Zmluvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení doručeným druhej zmluvnej strane. Odstúpiť od Zmluvy je možné z dôvodov uvedených v Zmluve alebo v týchto Podmienkach alebo z dôvodov upravených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky. Odstúpenie je možné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane alebo v elektronickej forme odoslaním vyplneného formulára odstúpenia, ktorý je dostupný na www.mindandbody.sk.
 3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak niektorá zmluvná strana využije, či už v Zmluve dohodnuté, alebo z príslušného zákona vyplývajúce právo odstúpiť od Zmluvy, odstúpenie sa nedotýka nárokov, ktoré vznikli do okamihu účinnosti odstúpenia.
 4. Mind&Body týmto poučuje Klienta, že odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy. Odstúpenie sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti; pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi vo výške dojednanej v zmluve pre tento prípad, inak ustanovenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade odstúpenia Klienta Mind&Body vráti Klientovi pomernú časť Odplaty.
 5. Klient nemá právo odstúpiť v prípade ak zmena Podmienok bola vyvolaná v dôsledku zmien všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na právny vzťah Klienta a Mind&Body založený Zmluvou a ani v prípade ak zmena Podmienok nebude mať žiaden vplyv na právne postavenie Klienta v právnom vzťahu založenom Zmluvou.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky môžu byť zmenené bez osobitnej dohody s Klientom, zmena však musí byť oznámená Klientovi uverejnením na internetovej stránke www.mindandbody.sk.  Spolu s oznámením o zmene bude na internetovej stránke www.mindandbody.skzverejnené aj úplné znenie Podmienok po oznámenej zmene. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť uverejnením na internetovej stránke www.mindandbody.sk.

2. V prípade, že Klient nebude so zmenenými Podmienkami súhlasiť je oprávnený z tohto dôvodu zrušiť Zmluvu oznámením o odstúpení, ktoré musí byť doručené Mind&Body najneskôr v 30. (tridsiaty) deň po uverejnení zmeny Podmienok na internetovej stránke www.mindandbody.sk.

3. Odstúpenie Klienta od Zmluvy, bez ohľadu na to, podľa ktorého ustanovenia Zmluvy alebo Podmienok alebo zákona Klient odstupuje, musí mať špecifikovaný dôvod odstúpenia, inak je odstúpenie neplatné.

4. Za písomnú formu sa na účely vzťahu medzi Mind&Body a Klientom považuje aj oznámenie prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu info@mindandbody.sk alebo oznámenie prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu Klienta, ktorú Klient poskytol Mind&Body na účely komunikácie.

5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek zásielka zasielaná niektorou stranou Zmluvy druhej strane v písomnej listinnej forme sa považuje za doručenú adresátovi uplynutím piateho pracovného dňa po odoslaní zásielky na poslednú známu adresu adresáta, pokiaľ sa nepreukáže skorší okamih doručenia. V prípadoch, kedy sa podľa týchto Podmienok predpokladá oznamovanie skutočností Klientom oznámením na internetovej stránke, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Klientom ich zverejnením oznámenia na uvedenej internetovej stránke.

6. V prípadoch, kedy sa podľa týchto Podmienok predpokladá oznamovanie skutočností/doručovanie formou elektronickej pošty, považujú sa takéto skutočnosti za oznámené resp. oznámenia za doručené okamihom ich odoslania na adresu elektronickej pošty za predpokladu, že boli odoslané v čase medzi 08:00 hod. a 16:30 hod. pracovného dňa. Ak bola správa elektronickej pošty odoslaná počas pracovného dňa pred 08:00 hod. považuje sa správa za doručenú adresátovi o 08:00 hod. daného dňa. Ak bola správa elektronickej pošty odoslaná po 16:30 hod. pracovného dňa, považuje sa za doručenú adresátovi o 08:00 hod. najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.

8. Tieto Podmienky sú právne neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ak existuje akýkoľvek rozpor medzi Zmluvou a Podmienkami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy ak je možné ich aplikovať oddelene od Podmienok.

9. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy alebo týchto Podmienok nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ani účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy alebo týchto Podmienok. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu ustanovenia, ktoré je postihnuté neplatnosťou alebo neúčinnosťou.

10. Právne vzťahy založené Zmluvou sa riadia slovenským Občianskym zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Platné od 29.10.2019