O nás

O psychosomatike a psychofyziológii

Psychosomatika je špecifický prístup, alebo spôsob pohľadu na to, ako v kontexte zdravia a choroby telo a duša spolu súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Alebo presnejšie o tom, že duša a telo sú jedno a tak nie je telo bez duše a duša bez tela. Sú dvomi stranami jednej mince, vášho Ja.

Preto v psychosomatickom pohľade nemá zmysel liečiť telo bez toho, aby sme poznali dušu, ducha, vzťahy, súvislosti a životný príbeh. Všetko, čo sa nám odohráva v živote na psychickej a emočnej úrovni, čo sa nás dotýka a je dôležité, sa odohráva aj na telesnej úrovni a má to dopad na to, ako sa po fyzickej stránke cítime. Preto je váš príbeh pre nás dôležitý.

Človek sa od ostatných živých tvorov líši nielen svojou vyvinutou šedou mozgovou kôrou a schopnosťou komplexne myslieť, ale aj tým, že sa rodí ako takmer nepopísaný list papiera a jeho konečná osobnosť sa do veľkej miery formuje prostredím, v ktorom vyrastá a skúsenosťami, ktoré zažíva najmä v prvých rokoch svojho života. Ak je prostredie láskavé, bezpečné a prijímajúce, ak nám umožňuje uspokojovať svoje aktuálne vývinové potreby, vtedy máme možnosť naplno rozvinúť svoj vrodený potenciál. Ak v kľúčových vývojových  obdobiach nedostaneme to, čo v danej chvíli potrebujeme, naša silná potreba prežiť aktivuje sériu tvorivých prispôsobení, ktoré sa nás snažia adaptovať na nedostatočne podpornú a bezpečnú situáciu. Postupne sa učíme adaptovať svoje správanie tak, aby sme z prostredia dostávali aspoň akú takú dávku podpory, výživy a bezpečia a tieto adaptácie formujú nielen naše správanie, ale aj naše myslenie, cítenie, fungovanie vo vzťahoch, ale aj stavbu a držanie nášho tela a funkcie dôležitých orgánových systémov. Ak napríklad zažívame veľa zdrvujúcich pocitov, ak sme zahltení ťažkými emóciami, je pre nás a naše prežitie výhodnejšie necítiť alebo cítiť výrazne menej, čo telo kreatívne zabezpečí tým, že obmedzí naše dýchanie zvýšením svalového napätia v oblasti bránice a hrudníka. Ak žijeme v prostredí strachu a neustáleho ohrozenia, naše telo sa zafixuje v pozícii trvalého úľakového reflexu -s hlavou stiahnutou medzi napäté ramená.

Naše kreatívne adaptácie majú mnoho rôznych foriem: od bolestí bruška a teploty u dieťaťa, ktorá potrebuje pritiahnuť pozornosť hádajúcich sa rodičov, až po rôzne formy disociácie a odpojenie sa od reality v situáciách, kedy žiadny bezpečný kontakt s prostredím nie je možný.  
Ak sa pozrieme detailne na rôzne telesné príznaky, fyziologické zmeny a „ochorenia“, vo väčšine alebo možno vo všetkých nájdeme spojitosť s nejakým adaptívnym prispôsobením na situáciu a prostredie, v ktorom žijeme, ktoré nás formuje alebo formovalo a v ktorom sa nám z rôznych dôvodov nedarí uspokojivo napĺňať naše potreby.

Či ide o zrýchlený tep, zvýšený krvný tlak, svalové napätie, zmeny dýchania, poruchy trávenia, alergické reakcie, autoimunitné problémy alebo iné ťažkosti, vo väčšine vieme vystopovať prvky adaptívneho prispôsobenia alebo aktivácie stresového systému so snahou uspokojiť naše dôležité potreby prežitia a sebahodnoty.

Klasický psychosomatický prístup, ako ho poznáme, sa hlási len k malej časti týchto „zdravotných problémov“ – najmä k tým, ktoré sa nedarí uspokojivo vysvetliť a riešiť klasickej medicíne.
Možno ale prichádza doba pozrieť sa na človeka a jeho zdravie (aj choroby) psychosomatickou optikou.

(Ak sa chcete o psychosomatike a našom pohľade na zdravie dozvedieť viac, prečítajte si naše články a blogy v položke menu Napísali sme.)

O našom prístupe

V Mind&Body zdravotnom centre sa snažíme vychádzať z poznatkov západnej medicíny a fyziológie a prepájať ich s s poznatkami psychológie, rôznych psychoterapeutických prístupov a tiež prístupov orientovaných na telo a pohybový aparát. Našou snahou je poznať príbehy našich klientov, porozumieť ich hodnotám a kľúčovým presvedčeniam, prostrediu, ktoré ich formovalo a ich adaptívnym prispôsobeniam, ktoré formujú ich osobnosť a telo.

Našimi hlavnými vyšetrovacími nástrojmi sú zrak a sluch, pretože hlavný dôraz kladieme na rozhovor a pozorovanie, ale používame aj rôzne metódy fyziologických meraní, zameraných najmä na aktiváciu stresových mechanizmov.

Sme si vedomí toho, že sa naším prístupom vzďaľujeme od klasickej medicíny aj od klasickej psychosomatiky, ale naším hlavným cieľom je nájsť most medzi týmito zdanlivo vzdialenými prístupmi a v pohľade na zdravie človeka spojiť dušu pevne s telom.

V liečbe využívame integratívny prístup, ktorý zasahuje rôznymi spôsobmi na rôznych úrovniach. Na rozdiel od klasickej medicíny, ktorá má na každú diagnózu odporučený postup a tabletku, my máme hlavne ponuku hľadať vlastnú cestu v živote, predstavu, kam by mal klient smerovať, pomocnú ruku jeho snahám a podporné prostredie. Pre zmenu na najhlbšej úrovni je najvhodnejšia niektorá z foriem psychoterapie, podporená prístupom zameraným na telo, ktorá ale vyžaduje veľkú motiváciu klienta k zásadným zmenám. Na ďalších úrovniach je možná práca s telom, dýchaním, s rôznymi formami biofeedbacku, s relaxáciou, rôzne formy prírodnej liečby, substitučná ortomolekulárna liečba (liečba vitamínmi, stopovými prvkami, aminokyselinami a herbálnymi extraktmi) a ďalšie. Samozrejme je súčasťou nášho prístupu aj klasická západná medicína, ktorú sa ale snažíme využívať hlavne v prípadoch, kedy je to nevyhnutné, alebo ak nie je k dispozícii lepšia alebo rýchlejšia prírodná možnosť.

Tím Mind&Body

Externisti pod našou strechou